โพลสำรวจชี้ การปิด Bar มีผลต่อสุขภาพจิตผู้คน

18 ตุลาคม 2021
โพลสำรวจชี้ การปิด Bar มีผลต่อสุขภาพจิตผู้คน
Posted in: Recommended Liquors
More from this author
By MR.LIQ9

ผลสำรวจ YouGov โดย International Alliance for Responsible Drinking (IARD) กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ 11,400 ราย จาก 10 ประเทศ จำนวน 2 ใน 3 ของกลุ่มสำรวจ เห็นด้วยว่าการปิดสถานบริการต่าง ๆ ในช่วงการระบาดของ Covid-19 ส่งผลทางลบต่อสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ของประชาชน

Social at Bar

นอกจากนี้ กลุ่มสำรวจจำนวน 45% เห็นด้วยว่า นับตั้งแต่การ Lockdown นั้น สุขภาพจิตแย่ลง ในขณะที่ 57% มีความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการต่อสุขภาพจิต ในขณะที่ South Africa มีมากถึง 77% และ Mexico มีจำนวน 70% ที่เห็นด้วย

Henry Ashworth ประธานของ IARD ได้กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่พบในการสำรวจครั้งนี้คือความสำคัญของ Cafe และ Bar มีผลต่อสุขภาพจิตในระดับชุมชน, สังคม และตัวบุคคล และ 45% ของกลุ่มตัวอย่างชี้ว่าการได้เข้าสังคมกับเพื่อน ๆ นอกบ้าน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสุขหลังจากการยกเลิกมาตรการ Lockdown