CRT ฟ้อง Heineken เหตุใช้ชื่อ Tequila บนฉลากไม่ถูกต้อง

16 กุมภาพันธ์ 2021
CRT ฟ้อง Heineken เหตุใช้ชื่อ Tequila บนฉลากไม่ถูกต้อง
Posted in: Lifestyle
More from this author
By MR.LIQ9

Consejo Regulador del Tequila (CRT) ได้มีการฟ้องร้องทางกฎหมายต่อบริษัทเจ้าของแบรนด์ Heineken ประเทศ Netherland ในการใช้ชื่อ Tequila ใน Desperado ผลิตภัณฑ์เบียร์ ที่มีการโปรโมทว่า เป็นเบียร์กลิ่น Tequila ตัวแรกของโลก โดยเริ่มต้นจากการยื่นต่อคณะกรรมาธิการยุโรป ในปี 2019 ถึงการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ Tequila ในฐานะผลิตภัณฑ์จาก Mexico แรก ที่ได้รับมาตรฐานการคุ้มครองสูงสุดในยุโรป

Desperado Tequila Beer
จากช่วงต้นปี 2020 นั้น CRT ได้กล่าวว่ามีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ในการนำ Tequila มาดัดแปลงเป็นสารแต่งกลิ่น ทำให้ทาง CRT มีมาตรการไม่อนุญาตการส่งออก Tequila ให้กับผู้ผลิตที่ม่แสดงชื่อ ที่ได้จัดส่งสินค้าให้กับบริษัทย่อยของ Heineken และมีการโต้แย้งจาก Heineken สำหรับปัญหาทางเทคนิคในการซื้ขายต่อ EC ในช่วงกลางปี ปีเดียวกัน