ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท ฝู แมเนจเมนท์ จำกัด (เรียกว่า “WINE-NOW & LIQ9”) เป็นผู้ให้บริการและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ https://th.wine-now.asia และ https://th.liq9.asia/ (“เว็บไซต์”) ตามข้อกำหนดการใช้งานด้านล่าง (เรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”) โดยการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไร้ข้อจำกัดและข้อแม้ใดๆ

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด เมื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ที่ WINE-NOW & LIQ9เป็นผู้ดูแลนี้ คุณยอมรับความผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานข้อใดก็ตาม โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้

การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดการใช้งานนี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาและบริการบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดการใช้งานบนเว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะโดยจะมีการโพสต์นโยบายเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หรือโดยการส่งอีเมลไปยังสมาชิกออนไลน์ของ WINE-NOW & LIQ9 การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องจะเป็นไปตามข้อตกลงและการยอมรับของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานนี้

โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้รับทราบและยอมรับว่า ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (และนโยบายสมาชิกออนไลน์ของ WINE-NOW & LIQ9 หากคุณเป็นสมาชิกออนไลน์) ประกอบด้วยข้อตกลงสมบูรณ์ระหว่างเราเกี่ยวกับการเข้าถึงและเข้าใช้เว็บไซต์ และมีผลบังคับใช้และกำกับแทนข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่นใดทั้งหมดก่อนหน้านี้

ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดอื่นๆ
โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งใช้กับการเข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อที่ท่านจะสามารถทำความเข้าใจหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา

ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากคุณเป็นสมาชิกออนไลน์ของ WINE-NOW & LIQ9โปรดอ่านนโยบายสมาชิกออนไลน์ของ WINE-NOW & LIQ9 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งาน

ความถูกต้องของข้อมูล
เราพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ฉลาก หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์จะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากความผิดพลาด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว โลโก้ ไอคอนปุ่ม ภาพประกอบ คลิปเสียง การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ และการรวบรวมและเรียบเรียงที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") ถือเป็นทรัพย์สินของ WINE-NOW & LIQ9 โดยบริษัท ฝู แมเนจเมนท์ จำกัด หุ้นส่วน หรือผู้อนุญาต เนื้อหาเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายการบริการที่แสดงบนเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายการค้า” เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ WINE-NOW & LIQ9 โดยบริษัท ฝู แมเนจเมนท์ จำกัด หุ้นส่วน หรือผู้อนุญาต และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย โดยไม่จำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ระบุไว้ข้างต้น

คำขออนุญาตจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังสำนักงานของเราตามที่อยู่ด้านล่าง
บริษัท ฝู แมเนจเมนท์ จำกัด 198-198/1 ซอยสว่าง 1 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯ 10500
อีเมล [email protected]

บัญชี/สมาชิกภาพของคุณ
คุณสามารถเลือกลงทะเบียนบัญชีในเว็บไซต์นี้ได้ หากเป็นเช่นนั้น คุณจะต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจำกัดการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันความลับและป้องกันการใช้สมาชิกภาพของคุณในทางที่ผิด คุณตกลงยอมรับความรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณยอมรับว่าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ และ/หรือยกเลิกบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือเมื่อเราตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ WINE-NOW & LIQ9 หากคุณต้องการสมัครสมาชิกออนไลน์ โปรดยอมรับนโยบายสมาชิกออนไลน์ของ WINE-NOW & LIQ9

การเข้าร่วมสมาชิก
เว็บไซต์นี้ทำให้คุณสามารถส่งการแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองของคุณในการรีวิวผลิตภัณฑ์ และการใช้งานอื่นๆ

WINE-NOW & LIQ9 ไม่จำเป็นต้อง แต่อาจติดตามหรือตรวจทานส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์ความคิดเห็นหรือมุมมอง หรือสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงการรีวิวผลิตภัณฑ์ และการใช้งานอื่นๆ และเนื้อหาในการสื่อสารนั้นๆ WINE-NOW & LIQ9 จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในการสื่อสารนั้นๆ ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายของประเทศไทย

อย่างไรก็ดี WINE-NOW & LIQ9 ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบการสื่อสารหรือสิ่งใดๆ ที่ (ก) เป็นการใช้ในทางที่ผิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรืออนาจาร (ข) เป็นการหลอกลวง ทำให้หลงผิด หรือเข้าใจผิด (ค) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (ง) ละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ และ/หรือ (ง) สร้างความขุ่นเคืองหรือที่ WINE-NOW & LIQ9 ไม่สามารถยอมรับได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณโพสต์หรือส่งเข้ามาจะได้รับการจัดการโดยเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของ WINE-NOW & LIQ9

การส่งข้อมูล
คำแนะนำ ความคิด คำถาม เอกสาร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้ร้องขอที่คุณส่งเข้ามานอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ เมื่อส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว คุณให้สิทธิ์ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ปราศจากค่าสิทธิ ตลอดไป โอนได้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และนำไปให้สิทธิ์ต่อได้อย่างสมบูรณ์แก่เราในการใช้ ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ จำหน่าย โอน แปล ต่อยอด แจกจ่าย และแสดงข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือนำไปพัฒนาต่อ เป็นข้อมูลเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานอื่นๆ คุณยังรับทราบอีกว่าการส่งข้อมูลอาจไม่มีการส่งกลับและเราอาจใช้ข้อมูลที่ส่ง แนวคิด ความคิด หรือองค์ความรู้ที่ประกอบอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา ผลิต จัดจำหน่าย และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีข้อจำกัด

ถ้อยคำและคำรับรอง ข้อจำกัดการรับผิด การชดเชยสินไหม
เว็บไซต์แสดง “ในสภาพที่เป็นอยู่” เราจะไม่จัดทำถ้อยคำหรือคำรับรองใดๆ ทั้งโดยแจ้งและโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับรองทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เว้นแต่ว่าถ้อยคำและคำรับรองดังกล่าวจะไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความรวดเร็ว ความถูกต้อง การไม่ให้บริการ หรือความขัดข้องในการให้บริการ ไวรัส หรือข้อบกพร่องอื่นใดในเว็บไซต์หรือเนื้อหา เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม พิเศษ เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หรือเกิดขึ้นตามมาใดๆ (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในรูปแบบการกระทำทั้งในรูปของสัญญา การรับประกัน หรืออื่นๆ แม้ว่าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว คุณยอมรับที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และถือว่าบริษัท ฝู แมเนจเมนท์ จำกัด พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือผู้อนุญาตไม่ต้องรับผิดในความสูญหาย ความเสียหาย การเรียกร้อง ค่าปรับ ค่าชดเชย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร จากการเรียกร้อง การกระทำ หรือข้อเรียกร้องจากการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ เนื้อหาจากผู้ใช้ที่มีบนเว็บไซต์ หรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ของคุณ (หรือผู้ที่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) คุณยังยอมรับที่จะชดใช้ค่าสินไหมให้กับบริษัท ฝู แมเนจเมนท์ จำกัดจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าทนายความ ซึ่งเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรือการกระทำใดก็ตามที่ก่อให้เกิดภาระหรือโหลดที่ไม่สมควรกับโครงสร้างพื้นที่ของเรา

ลิงก์ภายนอก
WINE-NOW & LIQ9 จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อเว็บไซต์ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือที่เชื่อมโยงอยู่กับเว็บไซต์

กฎหมายที่กำกับดูแลและข้อพิพาท
การตีความและการบังคับใช้เว็บไซต์และข้อกำหนดการใช้งานใดๆ นี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ สิทธิและภาระผูกพันทั้งหมด และการกระทำตามข้อกำหนดนี้ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลประเทศไทยเท่านั้น

การแยกส่วนของข้อกำหนด
หากศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีหรือหน่วยงานรัฐใดๆ ตัดสินว่าข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายสมาชิกข้อใดไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายสมาชิกที่เหลือทั้งหมด และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์